Zapraszamy na studia podyplomowe!

afryka.org Bez kategorii Zapraszamy na studia podyplomowe!

Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych WGiSR UW ogłasza otwarcie rekrutacji na studia podyplomowe: Podyplomowe Studium Wiedzy o Krajach Rozwijających się oraz Studia Podyplomowe “Rozwój w dobie globalizacji – Global development” w trybie zaocznym lub internetowym.

Podyplomowe Studium Wiedzy o Krajach Rozwijających się

Studia odbywają się w systemie zaocznym, dwusemestralnym: 7 zjazdów sobotnio-niedzielnych w semestrze zimowym i 7 zjazdów w semestrze letnim (łącznie 168 godzin).

Tematyka zajęć dotyczy zagadnień geograficznych, gospodarczych, społeczno-kulturowych, politycznych i historycznych słabo rozwiniętych krajów Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Celem studiów jest  zapoznanie słuchaczy z problemami i specyfiką krajów rozwijających się, w tym zwłaszcza z prawidłowościami i barierami rozwoju.

Sposób zaliczania przedmiotów: Kolokwium z bloków tematycznych I-II (semestr I) oraz z przedmiotów dotyczących minimum dwóch wybranych regionów (semestr II).

Pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów warunkuje otrzymanie świadectwa. Średnia z egzaminów stanowi ocenę na świadectwie.

Całkowity koszt studiów: 3.000 zł, płatne w dwóch ratach po 1 500 zł. Dodatkowo: 30 zł za wydanie dyplomu.

 

Studia Podyplomowe pod honorowym patronatem UNDP Polska:

Rozwój w dobie globalizacji – Global Development

Cel studiów: Przekazanie kompleksowej wiedzy o mechanizmach rządzących rozwojem w skali globalnej oraz umiejętności interpretowania aktualnych zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych w kontekście przemian ogólnoświatowych. Przygotowanie do wykorzystania wiedzy o procesach globalnych w skali lokalnej.

Czas trwania: dwa semestry, 256 godzin wykładowych

Tryb: zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele co dwa tygodnie, zajęcia w godz. 10.00-17.15

Całkowity koszt studiów – 3.800 zł, płatne w dwóch ratach po1 900 zł. Dodatkowo: 30 zł za wydanie dyplomu.

 

Internetowe Studia Podyplomowe

Rozwój w dobie globalizacji – Global Development

Studia interdyscyplinarne prowadzone przez politologów, historyków, geografów, kulturoznawców, socjologów, ekonomistów, religioznawców. Zajęcia prowadzone za pośrednictwem platformy internetowej Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego (COME UW).

Zakres tematyczny studiów w wersji internetowej jest taki sam jak prowadzonych od trzech lat studiów w trybie zaocznym. Materiały do zajęć mają formę tekstów, prezentacji Power Point, nagrań audio i video. Przekazujemy również liczne załączniki – skany artykułów, linki do stron internetowych. Każdy student otrzymuje podręcznik drukowany: Rozwój w dobie globalizacji. red. nauk. A. Bąkiewicz, U Żuławska, PWE 2009.

W czasie studiów odbywają się obowiązkowe dla studentów 3 zjazdy – inauguracyjny (październik 2010), egzaminacyjny w sesji zimowej (styczeń 2011) i egzaminacyjny w sesji letniej (czerwiec 2011).

Całkowity koszt studiów – 3.500 zł, płatne w dwóch ratach 1 750 zł. Dodatkowo: 30 zł za wydanie dyplomu.

 

Zakończenie rekrutacji – 15 września 2010

Termin rozpoczęcia zajęć: październik 2010, Limit: 30 osób

Dokumenty rekrutacyjne: Podanie o przyjęcie na studia, CV, odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, kwestionariusz osobowy, 3 zdjęcia

Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski

ul.Karowa 20, 00-324 Warszawa

tel./fax 022 55 23 227, e-mail: ikr@uw.edu.pl

www.isrig.uw.edu.pl

 Dokument bez tytułu