Polityka przetwarzania danych w Fundacji „Afryka Inaczej”

afryka.org Polityka przetwarzania danych w Fundacji „Afryka Inaczej”

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z RODO.

 1. Administrator danych i osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Afryka Inaczej” z siedzibą w Warszawie (ul. Grójecka 116/59, 02-367 Warszawa) (dalej jako „Fundacja”).
 2. Konieczność przekazania danych osobowych
  Podanie danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne dla realizacji działań statutowych fundacji lub/i spełnienia wymagań określonych w odrębnych przepisach prawa.
  W przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych, podanie danych może być niezbędne dla otrzymania informacji marketingowej.
 3. Cel przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania
  Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:
  o dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  Dane są przetwarzane w celu wykonywania działalności Fundacji w ramach realizacji umów zawartych z interesariuszami lub w celu realizacji działań przed zawarciem umowy, które są wykonywane na życzenie interesariusza. Przetwarzanie danych jest niezbędne dla weryfikacji, oceny przekazanych danych, przygotowania stosownej umowy i jej realizacji.
  o dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
  Jako organizacja pozarządowa i organizacja pożytku publicznego podlegamy szeregowi zobowiązań prawnych, tj. wymogom wynikającym, np. z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
  o w oparciu o Pani/Pana wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 1 lit. a RODO)
  Jeśli nie jest Pan/Pani naszym interesariuszem, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na potrzeby marketingu w oparciu o Pani/Pana zgodę. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.
  o do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundację lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
  Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują:

  • zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
  • badanie satysfakcji interesariuszy,
  • dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami,
  • marketing bezpośredni,
 4. Odbiorcy danych osobowych
  Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Panią/Panem, w celu wykonania ciążącego na Fundacji obowiązku prawnego, w oparciu o Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej. Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy biura rachunkowego, kancelaria prawna świadcząca usługi na rzecz Fundacji. Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Fundacji i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Fundacją i wyłącznie zgodnie z poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności.
 5. Czas przechowywania danych osobowych
  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2, tj.:

  • w zakresie realizacji zawartej z Fundacją umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
  • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Fundacji w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Fundację;
  • w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
  • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Fundacji stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
 6. Prawa przysługujące Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych
  Ma Pani/Pan prawo do:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,
  • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją, gdy Fundacja przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
  • żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od Fundacji Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 7. Źródło pochodzenia Pani/Pana danych osobowych
  Przede wszystkim gromadzone przez Fundację dane osobowe pochodzą bezpośrednio od interesariuszy. Dane przetwarzane w celach marketingowych mogą być także uzyskane poprzez akcje marketingowe prowadzone na zlecenie Fundacji przez podmioty trzecie.
 Dokument bez tytułu