Nabór na pierwszą edycję interdyscyplinarnego Warszawskiego Pleneru Wielokulturowego

afryka.org Bez kategorii Nabór na pierwszą edycję interdyscyplinarnego Warszawskiego Pleneru Wielokulturowego

Portal Kontynent Warszawa – Warszawa Wielu Kultur, organizator pierwszej edycji interdyscyplinarnego Warszawskiego Pleneru Wielokulturowego ogłasza otwarty nabór uczestników do miejskiego pleneru dla artystów reprezentujących różne kultury. W ramach pleneru powstaną prace przedstawiające wizję Warszawy w oczach cudzoziemców, a także obrazujące ich osobiste doświadczenie miasta.

Plener zakończy w grudniu 2009 roku wystawą prac i wydaniem albumu dzieł powstałych w jego trakcie, wraz z prezentacją ich twórców. 

Zasadniczym celem pleneru oraz wystawy i wydania albumu jest wsparcie promocyjne artystów pochodzących z różnych kultur, mieszkających i tworzących w Warszawie, a także ukazanie różnorodności i bogactwa kulturowego Warszawy. 

Do składania aplikacji o uczestnictwo uprawnieni są artyści pochodzenia cudzoziemskiego, przebywający lub planujący przebywać w Polsce legalnie nie krócej niż 12 miesięcy. Powinni oni pochodzić z tzw. krajów trzecich (niewchodzących w skład Unii Europejskiej), zgodnie z wytycznymi Władzy Wdrażającej Projekty Europejskie, będącego jednostką finansującą projekt pleneru. 

Plener przeznaczony jest dla twórców sztuk wizualnych, zajmujących się różnymi technikami (malarstwo, rzeźba, instalacja, wizualizacja, fotografia, etc.). Zaproszeni są artyści z różnym stażem pracy twórczej, także osoby będące studentami uczelni artystycznych. 

 Uczestnikom pleneru zwrócone zostaną koszty lub część kosztów (w uzgodnionej wcześniej wysokości na podstawie indywidualnych uzgodnień z każdym uczestnikiem projektu) przygotowania oraz oprawienia prac plenerowych.

Jeden artysta otrzyma zwrot kosztów (lub ich części) jednej pracy powstałej podczas pleneru. Organizatorzy nie zapewniają pokrycia kosztów kolejnych stworzonych w ramach projektu prac, jednak dopuszczalna jest taka możliwość, zależnie od rozdysponowania budżetu lub pozyskania dodatkowych środków na realizację pleneru. Będzie jednak możliwość publikacji więcej niż jednej pracy w albumie.

Koszt transportu prac z miejsca ich powstawania i ostatecznego wykończenia, a także ich odbioru po deinstalacji wystawy i ewentualnego ubezpieczenia, ponosi uczestnik pleneru. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek ich wadliwego zapakowania lub transportu przez autora.

Plener odbędzie się między 21 października a 4 listopada 2009 roku na terenie całej Warszawy, a artyści będą mieć swobodę co do trybu, tematyki i wyboru miejsca/miejsc własnej pracy. W trakcie trwania pleneru będą w kontakcie z organizatorem, który wykona dokumentację fotograficzną ich pracy. Do 20 listopada artyści będą mieli możliwość dalszych prac w przestrzeni własnych pracowni, w celu wykończenia prac w warunkach nieplenerowych. Z artystami organizatorzy przeprowadzą konsultacje co do kosztów wykonania pracy/prac i technicznych możliwości wystawienniczych pracy w przestrzeni galerii.

Wernisaż wystawy prac, wystawa oraz prezentacja albumu odbędą się w grudniu 2009 roku.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane są na adres e-mail: kontynent@kontynent.waw.pl od 28 września do 15 października 2009.

Nie ma obowiązującego formularza zgłoszenia, kandydat musi jednak spełniać formalne warunki uczestnictwa w projekcie oraz zaprezentować swoją dotychczasową działalność artystyczną. Wymagane jest także podanie kontaktu telefonicznego. <br> <br> Zgłoszenia mogą wpływać w języku polskim lub angielskim.

Ogłoszenie wyników naboru nastąpi 20 października 2009 na portalu Kontynent Warszawa – Warszawa Wielu Kultur (www.kontynent.waw.pl), a osoby zaproszone do udziału w projekcie powiadomione zostaną mailowo lub telefonicznie.

Organizator zapewnia minimum 20 miejsc dla uczestników pleneru. W wypadku, gdy zgłosi się więcej osób, zastosowane zostaną dodatkowe kryteria kwalifikacji: technika/techniki pracy kandydata (w celu zachowania ich różnorodności), koszt wykonania danej pracy, różnorodność krajów pochodzenia artystów.

Organizator może dodatkowo kontaktować się z artystą w celu dokonania uzgodnień współpracy.

W wyjątkowych wypadkach w plenerze mogą wziąć udział również cudzoziemcy nie spełniający wyżej wymienionych kryteriów oraz przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych obecnych w Polsce (nie spełniający więc formalnych wymogów wg grantodawcy), jeżeli udział tych artystów okaże się cenny jako wsparcie promocji pozostałych uczestników pleneru.

Komisja kwalifikacyjna powołana zostanie przez redakcję portalu Kontynent Warszawa – Warszawa Wielu Kultur i partnerów pleneru.

Udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody na powierzenie prac organizatorom do końca 2009 roku, w celu prezentacji wystawy poplenerowej, jak również na publikację prac w wydawnictwach własnych i w portalu Kontynent Warszawa oraz wykorzystywania w celach promocyjnych – bez uiszczania honorarium autorskiego.

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Integracji na rzecz Obywateli Państw Trzecich (prowadzonego przez Władzę Wdrażającą Projekty Europejskie) oraz budżetu państwa.

 Dokument bez tytułu