Ustawa o cudzoziemcach. Podpisz petycję!

afryka.org Czytelnia Habitat Ustawa o cudzoziemcach. Podpisz petycję!

Polski parlament będzie wkrótce obradował nad nowym prawem dotyczącym cudzoziemców. Niezależni eksperci uważają jednak, że rządowy projekt, zanim wpłynie do Sejmu, stał się przedmiotem wysłuchania publicznego. Umożliwi to przedstawienie pełnego spektrum postulatów, które nie zostały uwzględnione na etapie tworzenia projektu. Zachęcamy do podpisania petycji w tej sprawie.

A oto treść samej petycji:

Szanowna Pani Marszałkini,

Niebawem, Rząd Rzeczpospolitej Polskiej skieruje pod obrady Sejmu RP projekt nowej ustawy o cudzoziemcach, która w założeniach projektodawcy ma na nowo, w sposób kompleksowy regulować zasady pobytu obywateli państw trzecich na terytorium naszego kraju, a także dostosować te reguły do wymagań różnorodnych aktów prawa UE. Niestety, projekt ustawy, mimo pewnych zmian idących w dobrym kierunku, w swych zasadniczych założeniach oraz
podstawach aksjologicznych powiela wady uregulowań obecnie obowiązujących, zamykając nasz kraj coraz bardziej przed napływem cudzoziemców, w tym osób o wysokich kwalifikacjach oraz naukowców.

Co prawda projekt był poddany konsultacjom społecznym, nie mniej znaczna część uwag środowisk biorących udział w konsultacjach została odrzucona, w tym co najważniejsze, odrzucono uwagi i propozycje o charakterze elementarnym, dotyczące zasad, na których miałby się odbywać ruch migracyjny.

W naszym przekonaniu, w pracach nad kształtem nowych rozwiązań dotyczących zagadnień migracyjnych Parlament winien mieć świadomość, iż kwestia właściwego ukształtowania zasad wjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce ma fundamentalne znaczenie dla podnoszenia kapitału społecznego naszego kraju, od którego poziomu zależy niewątpliwie długookresowy rozwój ekonomiczny i społeczny Polski.

Proponowane przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej rozwiązania w bezpośredni i prosty sposób będą prowadziły do dalszego wyhamowywania napływu cudzoziemców do Polski, gdyż nie tylko tworzą liczne bariery biurokratyczne, lecz przede wszystkim pozbawione są jakichkolwiek zachęt, czy działań i regulacji, podnoszących atrakcyjność migracyjną naszego kraju.

W kontekście zwiększającej się emigracji i malejącego przyrostu naturalnego brak troski o tworzenie przyjaznego klimatu migracyjnego, niestety także w odniesieniu do cudzoziemców wykształconych, specjalistów i przedstawicieli środowiska naukowego, wskazuje na znaczną krótkowzroczność i grozić może katastrofą demograficzną oraz załamaniem systemu
ubezpieczeń społecznych w przyszłości.

Nie należy też zapominać, iż kraje odznaczające się wysokim współczynnikiem różnorodności kulturowej znacznie szybciej rozwijają się, a ich mieszkańcy odznaczają się większą kreatywnością, mobilnością oraz tolerancją, a zatem cechami, które współcześnie decydują o sukcesie cywilizacyjnym. W tym kontekście Polska wypada bardzo niekorzystnie i wciąż pozostaje krajem monokulturowym, w niskim stopniu zróżnicowanym kulturowo i etnicznie.

W naszej ocenie projekt ustawy i styl uwag projektodawcy do złożonych przez organizacje społeczne i inne instytucje postulatów, pokazuje, iż w myśleniu Rządu RP dominuje defensywna wizja migracji, która praktycznie zaprzepaszcza szanse na budowę w Polsce społeczeństwa wielokulturowego, w takim zakresie w jakim spotykamy się z nim w wielu innych krajach UE.

Rząd naszym zdaniem nie zdaje sobie sprawy, iż dla podtrzymania szans na awans cywilizacyjny oraz utrzymania stabilności systemu ubezpieczeń społecznych naszego kraju musi podejmować ponadstandardowe i aktywne działania wspierające napływ
cudzoziemców, w tym wysokowykwalifikowanych pracowników oraz naukowców, gdyż Polska sama w sobie pozbawiona jest wszelkich innych atutów kulturowych, społecznych i historycznych, które uzasadniałyby zwiększony napływ cudzoziemców do Polski, od którego z kolei jest naszym zdaniem zależna w przyszłości stabilność ekonomiczna naszego kraju.

Stąd przywoływana przez projektodawcę nieustannie zgodność proponowanych rozwiązań z minimalnymi standardami prawa UE, choć zapewniająca złudny komfort legitymizacji obecnego kształtu projektu ustawy, będzie sprzyjała dalszemu obniżaniu zainteresowania Polską jako miejscem emigracji. Tymczasem Rząd RP, z przyczyn opisanych powyżej, winien czynić ponadstandardowe wysiłki zmierzające do uczynienia z naszego kraju miejsca atrakcyjnego dla napływu cudzoziemców, inwestycji zagranicznych oraz miejsca wdrażania i rozwijania nowoczesnych technologii.

W tym kontekście wydaje nam się istotne aby Parlament rozpatrując nową ustawę o cudzoziemcach mógł się zapoznać z różnorodnością idei i spojrzeń na przepływy migracyjne i ich znaczenie dla rozwoju nowoczesnych społeczeństw, a następnie podjął decyzję w tej kwestii w pełni świadomie, w oparciu o pełną wiedzę, czemu służyć może wyłącznie wysłuchanie
publiczne w sprawie projektu ustawy o cudzoziemcach.

Prosimy zatem Panią Marszałkinię o zarządzenie wysłuchania publicznego w sprawie projektu ustawy o cudzoziemcach jeśli wpłynie on do Sejmu.

Poniżej linki do projektu ustawy i efektów procesu konsultacyjnego:
www.bip.msw.gov.pl/portal/bip/242/21637

Petycja dostępna na stronie petycje.pl. Podpisz już teraz!

 Dokument bez tytułu