Regulamin darowizn

afryka.org Regulamin darowizn

Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przekazywania darowizn pieniężnych na rzecz Fundacji „Afryka Inaczej” z siedzibą i adresem w Warszawie, 02-367 Warszawa, ul. Grójecka 116/59, zarejestrowaną w Rejestrze Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000313745, NIP 5423102779, REGON 200233784.zwaną dalej „Fundacją”.

I. Administrator strony

Strona Internetowa www.afryka.org jest prowadzona przez Fundację. Korzystając ze strony do przekazywania darowizn lub przekazując, Darczyńca oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

II. Darczyńca

Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Darczyńcą”.

III. Termin przekazywania

 1. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę.
 2. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do serwisu Fundacji oraz serwisu  tpay lub wpłat bezpośrednio na konto

IV. Formy wpłat darowizn na rzecz Fundacji

Wpłat darowizn na rzecz Fundacji można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności. Obsługa płatności online tj. przy użyciu kart płatniczych oraz poprzez przelew elektroniczny realizowana jest przez tpay.

 • przelewy elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Darczyńca dokonujący wpłaty darowizny po wyborze banku, z którego chce dokonać płatności, zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Darczyńca otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Darczyńca powraca do strony internetowej Fundacji.
  Płatność może być wykonana za pośrednictwem aktualnie akceptowalnych form płatności przez tpay.
 • karty płatnicze – płatności mogą być realizowane przy pomocy aktualnie obsługiwanych kart przez tpay.
 • wpłaty bezpośrednio na konto bankowe Fundacji „Afryka Inaczej” (ul. Grójecka 116/59, 02-367 Warszawa): Volkswagen Bank Polska S.A. Nr 45 2130 0004 2001 0463 6809 0001.

V. Przeznaczenie wpłat darowizn

 1. Wpłaty darowizny dokonywane za pomocą strony internetowej www.afryka.org będą przeznaczane na działalność Fundacji, zgodnie ze statutem Fundacji, a w szczególności na:
  • działalność na rzecz osób pochodzenia afrykańskiego w Polsce,
  • działalność kulturalna prowadzona przez Fundację na rzecz promocji afrykańskich i polskich artystów,
  • prowadzenie kampanii na rzecz Afryki i jej mieszkańców,
  • działalność informacyjna na temat Afryki i jej mieszkańców, w tym prowadzenie portalu afryka.org.
  • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych.
 2. Wpłaty darowizn dokonywane za pomocą płatności online na stronie internetowej (www.afryka.org) nie podlegają zwrotom.

VI. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Fundację są dostępne w Polityce przetwarzania danych dostępnej pod linkiem: https://afryka.org/polityka-prywatnosci_

VII. Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn.
 2. Nieważność jednego z postanowień regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
 3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Fundacja deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 4. Aktualna wersja niniejszego regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy oraz opublikowana na stronie internetowej www.afryka.org.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 Dokument bez tytułu