Przeczytaj raport!

afryka.org Czytelnia Afryka Inaczej Przeczytaj raport!

Zapraszamy do lektury raportu z badań opinii publicznej dotyczących stosunku Polaków do obywateli państw afrykańskich.

Badanie zostało wykonane na zlecenie Fundacji “Afryka Inaczej” przez firmę badawczą SMG/KRC Millward Brown. Raport jest dostępny w trzech wersjach językowych, i będzie dystrybuowany również wśród Afrykańczyków.

Badanie przeprowadzone w ramach projektu naszej Fundacji jest pierwszym badaniem opinii publicznej poświęconym Afrykańczykom i Afryce.

Instytucje i media zainteresowane otrzymaniem wydrukowanych egzemplarzy raportu proszone są o kontakt drogą e-mail z Urszulą Frąckiewicz, urszula@afryka.org.

Przeczytaj pełną treść raportu z badań!

Przeczytaj też!

Metodologia badania

Wyniki przedstawione w raporcie zebrano w dwóch etapach jakościowym i ilościowym.

Etap jakościowy

W ramach badania jakościowego przeprowadzono 6 Zogniskowanych Wywiadów Grupowych w Warszawie, Białymstoku i Włocławku.
Celem tego etapu było dotarcie do przedstawicieli różnych grup pokoleniowych w celu poznania typowych postaw dotyczących tematyki badania. Zgodnie z zasadami sztuki w wywiadach jakościowych (w szczególności w Zogniskowanych Wywiadach Grupowych) grupy muszą być spójne i homogeniczne.

Dlatego na podstawie innych badań nad postrzeganiem społecznym przyjęliśmy założenie, że dysponując ograniczoną liczba grup (6 FGI) należy wziąć pod uwagę trzy zmienne: wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania. Stąd podział respondentów na trzy różniące się wyraźnie etapem życia pod-grupy:
a) osoby młode zarówno studiujące, jak i pracujące (20-25 lat);
b) osoby pracujące w średnim wieku (30-45 lat);
c) osoby starsze (50-65 lat).
Na podział wiekowy zostały nałożone dodatkowe kryteria wykształcenia i miejsca zamieszkania.
Jako lokalizacje badania wybrane zostały 3 miasta:
a) Warszawa (miasto z największą liczba Afrykańczyków, o najbardziej kosmopolitycznym charakterze)
b) Białystok (miasto średniej wielkości z pojawiającymi się problemami z integracją i z aktami agresji wobec osób o czarnym kolorze skóry)
c) Włocławek (mniejsze miasto z małą liczbą Afrykańczyków).
Takie podejście pozwalało na uzyskanie wglądu w przekrój polskiego społeczeństwa i dało szansę poznania odmiennych postaw.

Jako uzupełnienie wywiadów zogniskowanych zrealizowano dwa dodatkowe wywiady w parach (diady) z osobami wyrażającymi poglądy ksenofobiczne.
Celem było przedstawienie poglądów skrajnych, ksenofobicznych oraz poznanie leżących u ich podstaw przekonań i racjonalizacji. Respondentami byli mężczyźni w wieku 18-25 lat, mieszkający na białostockich osiedlach. Byli dobierani w sposób celowy (niereprezentatywny), a głównym kryterium było otwarte deklarowanie postaw ksenofobicznych. Było to sprawdzane pytaniami rekrutacyjnymi:
A. Jaki jest Twój stosunek do imigrantów z innych krajów, którzy osiedlają się w Polsce?
(rekrutowano osoby deklarujące stosunek negatywny)
B. Jak oceniasz liczbę obcokrajowców mieszkających w Białymstoku?
(rekrutowano osoby twierdzące, że jest ich zbyt wielu)
C. Czy Twoim zdaniem, osoby innych ras (np. z Afryki, z Azji) powinny, czy też nie powinny integrować się z mieszkańcami Białegostoku?
(rekrutowano osoby wybierające z kafeterii odpowiedź “Zdecydowannie nie powinny”)

Etap ilościowy

Głównym celem etapu ilościowego było oszacowanie, na ile postawy zaobserwowane w części jakościowej są powszechne i czy są podzielane przez inne grupy społeczne.
Chcieliśmy również osadzić postawy dotyczące imigrantów z Afryki w szerszym kontekście, dlatego zadawano też pytania o imigrantów ogólnie, o imigrantów z innych części świata oraz o mniejszości etniczne mieszkające w Polsce (Romowie).

Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie Polaków.
Próba liczyła 1000 osób w wieku 15-75 lat i była warstwowana ze względu na wiek, płeć, wielkość miejscowości i region zamieszkania. Badanie zrealizowano techniką wywiadów ankieterskich wspomaganych komputerowo (CAPI), w domach respondentów.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU NA RZECZ INTEGRACJI OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH I BUDŻETU PAŃSTWA

 Dokument bez tytułu