Podyplomowe Studium Wiedzy o Krajach Rozwijających się

afryka.org Bez kategorii Podyplomowe Studium Wiedzy o Krajach Rozwijających się

Po rocznej przerwie wznawia działalność w roku akademickim 2009-2010 w nowym kształcie organizacyjnym: studia odbywają się w systemie zaocznym, dwusemetralnym: 7 zjazdów sobotnio-niedzielnych w semestrze zimowym i 7 zjazdów w semestrze letnim (łącznie 168 godzin). Koszt całkowity: 2x1500zł.

Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych

WGiSR UW

ikr@uw.edu.pl

ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa,

tel. 022 55 23 237

www.isrig.uw.edu.pl

 

Nauka w Studium trwa dwa semestry, zajęcia odbywają się w trybie zaocznym. W ciągu roku odbywa się 14 zjazdów w soboty i niedziele. Kolejna edycja studiów ruszy od października 2009.

Tematyka zajęć dotyczy zagadnień geograficznych, gospodarczych, społeczno-kulturowych, politycznych i historycznych słabo rozwiniętych krajów Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.

Celem studiów jest  zapoznanie słuchaczy z problemami i specyfiką krajów rozwijających się, w tym zwłaszcza z prawidłowościami i barierami rozwoju.

Sposób zaliczania przedmiotów: Kolokwium z bloków tematycznych I-II (semestr I) oraz z przedmiotów dotyczących minimum dwóch wybranych regionów (semestr II).

Pozytywne zaliczenie wszystkich egzaminów warunkuje otrzymanie świadectwa. Średnia z egzaminów stanowi ocenę na świadectwie.

W razie pytań prosimy pisać na adres ikr@uw.edu.pl lub dzwonić pod numer tel. 022 55 23 227

www.isrig.uw.edu.pl

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do 15 września 2009 w sekretariacie Studium:

* Podanie o przyjęcie na studia* CV* Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych* Kwestionariusz osobowy + zobowiązanie do ponoszenia odpłatności za studia. * 3 zdjęcia

 Dokument bez tytułu