Podyplomowe studia “Rozwój w dobie globalizacji-Global Development”

afryka.org Bez kategorii Podyplomowe studia „Rozwój w dobie globalizacji-Global Development”

Do 15 września trwa rekrutacja na czwartą już edycję Podyplomowych Studiów “Rozwój w dobie globalizacji – Global Development” w tradycyjnej, zaocznej wersji. Zjazdy odbywają się w weekendy co dwa tygodnie. Całkowity koszt studiów to 2*1900 zł. Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy o mechanizmach rządzących rozwojem w skali globalnej oraz umiejętności interpretowania aktualnych zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych w kontekście przemian ogólnoświatowych, a także przygotowanie do wykorzystania wiedzy o procesach globalnych w skali lokalnej.  

 

Instytut Studiów Regionalnych i Globalnych

WGiSR UW

ikr@uw.edu.pl

ul. Karowa 20, 00-324 Warszawa,

tel. 022 55 23 237

www.isrig.uw.edu.pl

Zakres tematyczny rozwój społeczno-gospodarczy – uwarunkowania, mechanizmy i konsekwencje (środowiskowe, społeczno-kulturowe, polityczne i ekonomiczne) ze szczególnym uwzględnieniem procesów zachodzących w krajach słabo rozwiniętych oraz w relacjach Północ-Południe w warunkach globalizacji.

Adresaci studiów studia skierowane są do absolwentów wyższych uczelni, których obecna lub przyszła praca zawodowa wymaga kompleksowej wiedzy na temat gospodarki, społeczeństwa, stosunków politycznych, kultury, środowiska naturalnego i wzajemnych relacji między nimi w skali globalnej, w tym:

  • osoby zainteresowane pracą w organizacjach międzynarodowych i pozarządowych
  • nauczyciele i dziennikarze
  • osoby zajmujące się gospodarką światową pragnące poszerzyć wiedzę dotyczącą interdyscyplinarnych aspektów globalizacji

Czas trwania dwa semestry, 256 godzin wykładowych

Tryb zaoczny, zjazdy w soboty i niedziele co dwa tygodnie, zajęcia trwają w godz. 10.00-17.15

Język wykładowy polski, bierna znajomość języka angielskiego (pojedyncze wykłady w języku angielskim, wykładowcy czasem polecają literaturę anglojęzyczną)

Sposób oceniania wyników nauczania

  • Egzaminy testowe z czterech bloków tematycznych
  • Praca dyplomowa oceniana przez promotora i jednego recenzenta

Dokumenty rekrutacyjne należy składać do 15 września 2009. W przypadku więcej niż 30 kandydatów decyduje kolejność zgłoszeń kandydaci na studia składają w Sekretariacie następujące dokumenty: (UWAGA! dokumenty można też przesłać drogą elektroniczną na nasz adres mailowy ikr@uw.edu.pl, a oryginały dostarczyć w dogodnym dla Państwa momencie)

  • podanie o przyjęcie na studia
  • CV
  • 3 zdjęcia
  • odpis dyplomu
  • kwestionariusz osobowy (do pobrania na www.isrig.uw.edu.pl)

Sekretariat – ul. Karowa 20, 2 piętro, pokój 212

 Dokument bez tytułu