Projekt dotyczy przeciwdziałania dyskryminacji osób pochodzenia afrykańskiego w Polsce. Społeczność afrykańska to stosunkowo nieliczna, ale zróżnicowana grupa, pochodząca z różnych państw Afryki, która w Polsce jest rozproszona i dość słabo zintegrowana. To z kolei wiąże się ze skromną obecnością Afrykańczyków i Afrykanek w przestrzeni publicznej i z niewielkimi możliwościami samorzecznictwa.

Wiedza o Afryce oraz jej mieszkańcach i mieszkankach jest w Polsce wciąż mała i oparta na stereotypach. Osoby pochodzenia afrykańskiego są postrzegane jako zagrożenie, a Afryka kojarzy się przede wszystkim z ubóstwem, chorobami i wojną. Właśnie przez pryzmat stereotypów i uprzedzeń przedstawiana jest Afryka i jej mieszkańcy i mieszkanki w dyskursie publicznym i w mediach. Wciąż część dziennikarzy, w imię walki z krytykowaną przez nich „polityczną poprawnością”, pisząc o osobach czarnych, konsekwentnie używa określeń pełnych pogardy. Przy okazji akcji Black Lives Matter nasiliły się ataki motywowane nienawiścią na osoby pochodzenia afrykańskiego.

Grantobiorca przeprowadzi ogólnopolskie badanie opinii publicznej nt. postrzegania osób pochodzenia afrykańskiego i Afryki, a także monitoring mediów pod kątem tego, jak się mówi i pisze o Afryce i osobach czarnych; wyniki monitoringu zostaną zaprezentowane w raporcie. Istotnym działaniem będzie badanie społeczności afrykańskiej mieszkającej w Polsce – jej doświadczeń, potrzeb, komfortu życia. Na podstawie badań oraz monitoringu Grantobiorca przygotuje rekomendacje dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji społeczności afrykańskiej w Polsce, które zostaną przekazane instytucjom pracującym na rzecz migrantów i migrantek. W ramach kampanii społecznej Grantobiorca przygotuje m.in. cykl 24 filmów prezentujących osoby pochodzenia afrykańskiego żyjące w Polsce. Powstanie również wirtualne biuro prasowe dla mediów zainteresowanych tematyką projektu.

Z projektu w pierwszej kolejności skorzystają osoby pochodzenia afrykańskiego mieszkające w Polsce. Znajomość społeczności afrykańskiej, jej doświadczeń, potrzeb, sukcesów i trudności, z jakimi osoby te borykają się w Polsce, wpłynie na zmianę postaw Polaków i Polek na bardziej otwarte i empatyczne. Osoby pochodzenia afrykańskiego staną się bardziej widoczne, a ich głos – słyszalny.

Projekt finansowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG