Kto może skorzystać z abolicji?

afryka.org Czytelnia Habitat Kto może skorzystać z abolicji?

Kto może skorzystać z abolicji? Z abolicji mogą skorzystać cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce, nieprzerwanie*co najmniej od 20 grudnia 2007 roku, których pobyt jest nielegalny w dniu wejścia w życie ustawy, czyli 1 stycznia 2012 roku. Dowiedz się więcej, jak skorzystać z abolicji. If you speak English, see the English version.


Z abolicji mogą skorzystać cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce:

•    nieprzerwanie*co najmniej od 20 grudnia 2007 roku, których pobyt jest nielegalny w dniu wejścia w życie ustawy, czyli 1 stycznia 2012 roku
*Nieprzerwanie, czyli gdy żadna z przerw w pobycie cudzoziemca w Polsce  nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy w badanym okresie. Chyba że przerwa była spowodowana wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej), towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę we wspomnianych warunkach lub była spowodowana leczeniem.

oraz cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce:

•    nieprzerwanie co najmniej od 1 stycznia 2010 roku, którym przed tym dniem została wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, zawierająca orzeczenie o wydaleniu i których pobyt w Polsce jest nielegalny w dniu wejścia w życie ustawy;
•    wobec których 1 stycznia 2010 roku trwało postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy wszczęte na skutek kolejnego wniosku.

Na jak długo cudzoziemiec zalegalizuje swój pobyt
Zalegalizowanie pobytu odbywa się w formie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, które jest udzielane na 2 lata. W tym czasie cudzoziemiec może podjąć zatrudnienie na podstawie umowy o pracę bez zezwolenia oraz prawnie uregulować swój dalszy pobyt w Polsce. Postępowania w tych sprawach prowadzą wojewodowie oraz Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Kiedy trzeba złożyć wniosek o abolicję
Wnioski o zalegalizowanie pobytu w Polsce cudzoziemcy powinni składać przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, czyli od 1 stycznia 2012 r. do dnia 2 lipca 2012 r.
UWAGA:
 
Wnioski są przyjmowanie od 1 stycznia 2012 roku do 2 lipca 2012 r.

Gdzie można składać wnioski o abolicję
Wnioski o zalegalizowanie swojego pobytu cudzoziemcy muszą złożyć (osobiście lub pocztą) w wydziale lub oddziale do spraw cudzoziemców urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce swojego pobytu.
Kiedy nastąpi odmowa udzielenia zezwolenia na zamieszkanie w trybie abolicji
Cudzoziemiec nie uzyska zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w trybie abolicji gdy:
•    nie będzie spełniał wymogów do udzielenia tego zezwolenia;
•    jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu i zostały wpisane przez inne państwo obszaru Schengen;
•    w postępowaniu w sprawie udzielenia tego zezwolenia został złożony wniosek lub zostały przedstawione dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje;
•    w postępowaniu w sprawie udzielenia tego zezwolenia, w celu użycia za autentyczny, podrobił lub przerobił dokument bądź używał takiego dokumentu jako autentycznego;
•    wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej;
•    jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany i zostały tam umieszczone na podstawie art. 128 ust. 1 pkt. 6 ustawy z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.

Telefon Informacyjny w sprawie abolicji
W Urzędzie do Spraw Cudzoziemców działa telefon informacyjny pod którym można uzyskać  informacje na temat abolicji dla cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie.
Telefon (22) 601-75-25 czynny jest w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od godziny 8.15 do 16.15. W środy od godziny 15.00 do 20.00. Informacje udzielane są w językach: polskim, angielskim, rosyjskim,wietnamskim.

Podstawa prawna
Ustawa z 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach.

Adresy urzędów wojewódzkich, które będą przyjmowały wnioski
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław
tel.:  71 340 66 55,  71 340 67 02
faks:  71 340 66 85
http://www.duw.pl
                          
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul.Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz
tel. (52) 349-7240
fax. (52) 349-7242
http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl
 
Lubelski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin
tel. 81 74-24-732
faks 81 74-24-432
http://www.lublin.uw.gov.pl
 
Lubuski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski
tel. (95) 7 115 709; (95) 7 115 554
fax. (95) 7 115 361
http://www.wojewodalubuski.pl
 
Łódzki Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź
tel.: (+48) 42 664-17-04, 42 664-17-01,
42 664-17-02
fax: (+48) 42 664-17-03
http://www.lodz.uw.gov.pl
 
Małopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
ul. Przy Rondzie 6, 31-547 Kraków
tel. 12 42 23 105
fax 12 42 23 019
http://www.malopolska.uw.gov.pl
 
Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Cudzoziemców
ul. Długa 5, 00-263 Warszawa
tel. (22) 695 65 75
fax. (22) 695 66 03
http://www.mazowieckie.pl
 
Opolski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
tel. (77) 45 24 324, (77)-4524610, (77)-4524349
http://www.opole.uw.gov.pl
 
Podkarpacki Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów
tel. (17) 867-19-15
fax. (17) 867-19-50
http://www.uw.rzeszow.pl
 
Podlaski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Mickiewicza3, 15-213 Białystok
tel. 085 74-39-380
fax. 085 74-39-444
http://www.bialystok.uw.gov.pl
 
Pomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel: (0-58) 30-77-427
fax: (0-58) 30-77-214
http://www.uw.gda.pl/
 
Śląski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
ul. Jagiellońska 25; 40-032 Katowice
tel. (32) 20 77 326; (32) 20 77 328, (32) 20 77 299, (32) 20 77 400
faks (32) 20 77 327
http://www.katowice.uw.gov.pl
 
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel.(41) 342 15 02, 342 15 70
fax. (41) 342 14 66
http://www.kielce.uw.gov.pl
 
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn
tel. (89) 523-23-62, 523-73-12
fax. (89) 523-65-30
http://www.uw.olsztyn.pl
 
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Pl. Wolności 17, 61-739 Poznań
tel. (61) 854 17 21
fax: (61) 854 18 43
http://www.poznan.uw.gov.pl
 
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. 91 4303 400
fax 91 4225 712
http://www.szczecin.uw.gov.pl

Wersja angielska. If you speak English, see the English version.

MSW

 Dokument bez tytułu