Komisja Europejska nie pyta

afryka.org Czytelnia Poznaj Afrykę! Komisja Europejska nie pyta

Komisja Europejska nie przedstawiła informacji dotyczących konsultacji z Saharyjczykami, zaś państwa członkowskie nie mają możliwości dowiedzieć się czy połowy unijne w Saharze Zachodniej odbywają się zgodnie z wolą ludności zamieszkującej to terytorium, jak nakazuje prawo międzynarodowe.

Rząd Wielkiej Brytanii stwierdził, że Komisja Europejska nie przekazała żadnej informacji związanej z konsultacjami z ludnością saharyjską w sprawie połowów unijnych odbywających się na wodach Sahary Zachodniej. Kwestia ta została podniesiona przez Richarda Benyona, Wiceministra w Departamencie Środowiska, Żywności oraz Wsi (DEFRA), w dn. 4 maja 2011 r.

“KE nie przekazała do DEFRA żadnej informacji dotyczącej konsultacji z Saharyjczykami na temat Umowy Partnerskiej o Rybołówstwie pomiędzy UE a Marokiem. Komisja przekazała jedynie informację, którą otrzymała od władz Maroka, na temat sposobu w jaki zostały wykorzystane fundusze przekazane w ramach powyższej umowy. DEFRA jest w trakcie dokonywania oceny tego dokumentu, aby zobaczyć w jaki sposób ludność saharyjska skorzystała na umowie”.

Oświadczenie wpłynęło jako odpowiedź na następujące zapytanie parlamentarzysty Marka Williamsa (liberalny demokrata): “Zapytanie do Sekretarza Stanu do spraw Środowiska, Żywności i Wsi na temat oceny dowodów przedstawionych przez KE odnośnie tego czy Saharyjczycy byli konsultowani w kwestii ich woli w sprawie Partnerskiej Umowy o Rybołówstwie pomiędzy UE a Marokiem”.

Biuro prawne ONZ stwierdziło, że działalność bazująca na zasobach naturalnych Sahary Zachodniej jest niezgodna z prawem międzynarodowym, jeśli nie konsultowano się z Saharyjczykami w tej sprawie. Zobacz opinię prawną ONZ: www.arso.org/Olaeng.pdf

Zarówno Biuro Prawne Parlamentu Europejskiego jak i autor opinii prawnej ONZ przyznali, że połowy unijne są nielegalne, skoro nie zostały uwzględnione uwagi Saharyjczyków.

Ponad 100 rezolucji ONZ oraz Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości mówi o prawie Saharyjczyków do samostanowienia oraz, w ramach niego, do suwerenności względem posiadanych przez nich zasobów naturalnych. W 2010 r. Trybunał, w swojej opinii doradczej na temat niepodległości Kosowa, opowiedział się za prawem ludności skolonizowanej (nieautonomicznej) to samostanowienia.

WSRW

 Dokument bez tytułu