Estetyka Afrykańska – zaproszenie na konferencję

afryka.org Bez kategorii Estetyka Afrykańska – zaproszenie na konferencję

Koło Naukowe Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ oraz Afrykańskie Koło Naukowe UJ

zapraszają studentów i doktorantów do udziału w

 

Ogólnopolskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

 

TRANSKULTUROWA ESTETYKA AFRYKAŃSKA

 

Kraków, 30 kwietnia 2009

Dla zrozumienia źródeł, natury oraz charakteru sztuki afrykańskiej, a następnie do podjęcia dyskusji nad istotą jej estetyki,konieczne jest zawieszenie schematów zachodniego myślenia i naukowej klasyfikacji w odniesieniu zarówno do samej sztuki, jak i sposobów poznania rzeczywistości. Prawdą jest, że dopiero wiek XIX przyniósł zainteresowanie Europejczyków kulturą afrykańską; w pierwszej połowie wieku XX artyści i naukowcy europejscy  „odkryli” tę sztukę na nowo. Nie posiadali jednak wiedzy, umożliwiającej przybliżenie sytuacji kulturowej, treści oraz znaczeń idei, reprezentowanych przez dzieła afrykańskie. Tę lukę chcielibyśmy wypełnić podczas naszej interdyscyplinarnej dyskusji, w której udział wezmą przedstawiciele różnych dziedzin nauki (antropologia, psychologia, socjologia, religioznawstwo, historia sztuki, kulturoznawstwo i in.).

                W tle naszych rozważań pobrzmiewa koncepcja transkulturowości, zaproponowana przez niemieckiego filozofa i historyka sztuki Wolfganga Welscha. Transkulturowość według niego nie zakłada relacji, spotkania czy dialogu dwóch kultur pojętych jako monolityczne całości, lecz przenikanie się ich poszczególnych elementów, prowadzące do wytwarzania się nowych kategorii. Ponieważ to całe społeczeństwa i jednostki są transkulturowe – a więc heterogeniczne i kulturowo przemieszane  – musimy zastosować różne metodologie, a nawet języki. Studium sztuki to studium człowieka i jego sposobu odnoszenia się do otaczającej go rzeczywistości, która sama ze swej natury nie jest jednorodna. Dowodem tego są nieustanne migracje motywów, form i technik z jednego krańca świata na inny.

                Dlatego na naszej konferencji zamierzamy skupić się na następujących zagadnieniach, rozumianych w kontekście powyższych postulatów:

·                    słowo / dźwięk / ruch (literatura, teatr, taniec, muzyka)

·                    rzemiosło artystyczne (maski, rzeźba, tkaniny etc.)

·                    sztuki wizualne (obraz, film, fotografia)

·                    symbolika i motywy afrykańskie (inspiracje estetyką afrykańską poza kontynentem)

·                    artysta czy nośnik sacrum?

 

Najważniejsze w skrócie:

·                     do 25 marca 2009 – termin zgłoszenia udziału w konferencji

·                     do 15 kwietnia 2009 – termin nadsyłania pełnej, tekstowej wersji wystąpień

 

Od strony technicznej:

 

v  Termin i forma przyjmowania zgłoszeń:

 

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, dołączonego do niniejszego opisu, zwierającego dane osobowe, a także temat i streszczenie referatu  na adres: estetykaafrykanska@gmail.com do 25 marca 2009 roku.

 W przypadku szczególnie dużej ilości zgłoszeń dokonana zostanie ich selekcja. O jej wyniku poinformujemy najpóźniej do dnia 5 kwietnia. Informacja ta będzie jednocześnie potwierdzeniem uczestnictwa w konferencji.  Wraz z nią zostaną podane szczegóły dotyczące strony organizacyjnej konferencji.

 

v  Publikacja:

 

Planowane jest wydanie publikacji pokonferencyjnej, zawierającej nasze przemyślenia na zaproponowany temat. W związku z tym prosimy o przesłanie pełnej wersji tekstowej wystąpienia na adres: estetykaafrykanska@gmail.com do 15 kwietnia 2009 roku.  

formularz zgłoszeniowy można uzyskac, pisząc na adres estetykaafrykanska@gmail.com lub zaglądając na stronkę www.kn.psc.uj.edu.pl

 Dokument bez tytułu