Abolicja dla cudzoziemców do 2 lipca!

afryka.org Czytelnia Habitat Abolicja dla cudzoziemców do 2 lipca!

Od dnia 1 stycznia 2012 roku obowiązywać będzie nowe prawo umożliwiające zalegalizowanie pobytu cudzoziemców nielegalnie przebywających w Polsce. 

Możliwość skorzystania z abolicji będą mieli cudzoziemcy przebywający w Polsce nielegalnie w dniu 1 stycznia 2012 roku, oraz gdy ich pobyt jest nieprzerwany co najmniej:

  • od dnia 20 grudnia 2007 r.,
  • od dnia 1 stycznia 2010 r., którym przed tym dniem została wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy z orzeczeniem o wydaleniu,

lub

  • wobec których w dniu 1 stycznia 2010 r. trwało kolejne postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy.

Przy czym, przy rozpatrywaniu spraw o abolicję przyjmuje się, że pobyt cudzoziemca jest nieprzerwany, o ile nic przeciwnego nie wynika ze zgromadzonych dokumentów.

Wniosek o zalegalizowanie pobytu tzw. abolicję będzie można składać od dnia 01.01.2012 r. do dnia 02.07.2012 r. do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Uwaga: Wniosek złożony przed dniem 01.01.2012 r. oraz po dniu 02.07.2012 r. pozostanie bez rozpoznania.

Po złożeniu kompletnego wniosku cudzoziemiec otrzyma w paszporcie stempel, który będzie potwierdzeniem jego legalnego pobytu do czasu wydania ostatecznej decyzji. W trakcie rozpatrywania wniosku o abolicję od cudzoziemca zostaną pobrane odciski linii papilarnych.

Pozytywna decyzja oznaczać będzie wydanie zezwolenia na zamieszkanie w Polsce na okres 2 lat. W tym czasie cudzoziemiec będzie mógł podjąć zatrudnienie bez zezwolenia – na podstawie umowy o pracę.

Cudzoziemiec, który otrzyma decyzję odmowną będzie miał prawo odwołać się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Decyzja negatywna zostanie wydana, gdy:

  • cudzoziemiec nie spełnia wymogów umożliwiających skorzystanie z abolicji;
  • jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) do celów odmowy wjazdu i zostały wpisane przez inne państwo obszaru Schengen;
  • jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany i zostały tam umieszczone ze względów obronności lub bezpieczeństwa państwa;
  • cudzoziemiec poda nieprawdziwe informacje we wniosku lub przedstawił fałszywe dokumenty;
  • wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej;

Więcej informacji o prawach przysługujących cudzoziemcom, którzy zdecydują się skorzystać z abolicji oraz o procedurze legalizacji pobytu znajduje się na specjalnej stronie internetowej www.abolicja,gov.pl.

Osoby, które znają cudzoziemców pochodzenia afrykańskiego, spełniających warunki do skorzystania z abolicji, a nie znających języka polskiego, proszeni są o udostępnienie im informacji zamieszczonej na wyżej wymienionej stronie, dostępnej również w języku angielskim.

 Dokument bez tytułu